logo logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Podstawa przetwarzania danych

 4. Prawo kontroli, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 5. Pliki „Cookies”

 6. Postanowienia końcoweAd.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
  internetowej jest firma 44FOX, adres siedziby: Radom, woj. mazowieckie,
  NIP: 7982541552, REGON: 145920389, wpisana do Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej nazywana „Administratorem”,
  będąca jednocześnie Usługodawcą.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
  danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze
  zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
  2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
  osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez
  niego dane są:

  - przetwarzane zgodnie z prawem,

  - zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
  identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
  osiągnięcia celu przetwarzania.
Ad.2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są
  wykorzystywane do:

 2. - kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  - celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością
  Usługobiorcy na stronie internetowej,
  - celów marketingowych (Newsletter).
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

  - Imię i nazwisko,

  - Data urodzenia,

  - Adres,

  - Adres e-mail,

  - Numer telefonu,

  - Numer i seria dowodu osobistego,

  - PESEL,

  - NIP,

  - Inne

 4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób
  korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną
  (dane eksploatacyjne):

  - Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub
  system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

  - Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego
  korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą
  elektroniczną,

  - Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych
  drogą elektroniczną,

 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do
  świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony
  internetowej.Ad.3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą
  elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania
  danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą,
  samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z
  Regulaminem.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
  1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest
  dopuszczalne m.in. gdy:

  - osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o
  usunięcie dotyczących jej danych,

  - jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą,
  jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed
  zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w
  ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.
  Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub
  konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,
  której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).


 4. Ad.4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
  poprawiania.

 6. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej
  dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do
  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
  czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli
  są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
  naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
  zebrane.

 7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać
  poprzez przesłanie stosownej wiadomości.Ad.5. PLIKI "COOKIES"
 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po
  stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem
  zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
  na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje
  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w
  szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: sesyjne, stałe,
  analityczne.

  - „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania
  (opuszczenia strony internetowej).

  - „Cookies” „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub
  do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  - „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
  Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej
  zorganizować jego układ. Gromadzą one informacje o sposobie
  korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z
  jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i
  czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują
  konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do
  opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej

 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do
  swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
  dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Ad.6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
  przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
  danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
  udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
  nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające
  pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
  osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.Pewne i sprawdzone pojazdy Możliwość rezerwacji pojazdu Masa zadowolonych klientów Legalne pochodzenie pojazdu Autentyczny przebieg pojazdów Możliwość sprawdzenia pojazdu na stacji diagnostycznej

INFORMACJE O FIRMIE

Witamy w Auto komisie. Jesteśmy wiodącą firmą zajmującą się pośrednictwem w sprzedaży pojazdów, jak również sprzedażą i skupem samochodów używanych. Samochody, które posiadamy na placu oraz w bazie danych, można kupić za gotówkę lub w formie zamiany. Wszystkie oferowane przez nas samochody mają ważny przegląd techniczny oraz posiadają polisę ubezpieczeniową OC. Głównym atutem naszej firmy jest kompleksowa obsługa Klientów planujących zakup samochodu przez 7 dni w tygodniu. Na naszym placu prezentujemy Państwu przez 7 dni tygodnia samochody używane różnych marek w różnych przedziałach cenowych dopasowanych do potrzeb Klientów. Zainteresowanych Klientów zapraszamy na oględziny auta, jak również na jazdę próbną.
Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń 662-134-569
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND IMAGE